Törvényi szabályozás

Részletek Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának „Az épített környezet értékeinek helyi védelméről” szóló 39/2009. (XII.02.) rendeletéből:
A VÉDETT ÉRTÉKEK FENNTARTÁSA
5.§
(1) A helyi védelem alatt álló értéknek a védelem céljának megfelelő folyamatos karbantartásáról, rendeltetésének megfelelő használatáról, illetve fenntartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. Ezen kötelezettségei teljesítéséhez kérheti az önkormányzat támogatását, külön önkormányzati rendelet alapján.
A VÉDETT ÉRTÉKEK ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAI
6.§
[...]
(4) A helyi védelem alatt álló épület, illetve építmény (vagy annak védett része) nem bontható le. A védelem alapját jelentő tömeg, tetőforma, homlokzati jelleg (homlokzati nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok stb.) változtatása csak a Főépítész hozzájárulásával történhet. 
(5) Helyi védelem alatt álló épület felújítása esetén az eredeti állapot visszaállítására kell törekedni, illetve az épületet az építészeti, városképi karakterének figyelembevételével lehet továbbfejleszteni. A védelemben részesített építmények korszerűsíthetők, (bővíthetők), funkciójuk megváltozhat, ezzel azonban védettségre okot adó értékeik nem csökkenthetők.
(6) Helyi védelem alatt álló épület megőrzése érdekében - a hatályos építési jogszabályok keretei között – a Főépítész kezdeményezheti az első fokú építésügyi hatóságnál a védett érték megjelenését zavaró, idegen részek eltávolítását. 
7.§
(1) Védelemmel érintett helyen (területi és egyedi védelem) új építményeket a jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes környezet egységes megjelenését biztosító módon kell építeni, illetve a meglévőt fenntartani, bővíteni, átalakítani. Elsődlegesen a védett területen jellemzően kialakult hagyományos építőanyagokat kell alkalmazni. Ezeken a helyeken a városrész karakterére jellemző, hagyományos kerítés- és kapuformák, építmények és utcabútorok megtartandók. 
(2) Védelemmel érintett helyen (területi és egyedi védelem) törekedni kell a városképi jelentőségű, telepített fasorok megőrzésére, illetve a hagyományos és jellegzetes növényzet pótlásáról gondoskodni kell. Ezeken a helyeken - a szabályozási terv keretei között - nem építhetők, illetve nem helyezhetők el a város kialakult arculatát megbontó épületek, építmények, kerítések, utcaburkolatok, az egységes utcaképet megbontó, zavaró utcabútorok, közmű műtárgyak, közmű felépítmények (trafóházak, lámpaoszlopok, lámpatestek stb.) reklámok és reklámhordozók.
(3) Védelemmel érintett helyen (területi és egyedi védelem) történő építéshez, az épület külsejét érintő felújításhoz, épületszínezéshez vagy minden olyan beavatkozáshoz, ami az épület homlokzati megjelenését befolyásolja a Főépítész hozzájárulását be kell szerezni.

1. számú melléklet
MISKOLC HELYI KARAKTERVÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEI
[...]
Újdiósgyőr – a vasgyári kolónia, volt altiszti, tiszti épületek, munkáslakások, középületek az Andrássy úttól délre
[...]
Pereces – bányász kolónia

Szabályozási tervkivonat:
ĉ
Bereczki Zoltán,
2010. jún. 9. 8:22
Ċ
Bereczki Zoltán,
2010. jún. 9. 13:45
Comments